/studentexamen

Show More

Gymnasiestudierna avslutas med proven i studentexamen. Det ordnas prov två gånger per år, vår och höst. 

 

Man skall delta i fyra obligatoriska prov, av vilka ett är modersmålet, och ett valbart antal extra prov. Minst ett av de obligatoriska proven skall avläggas på A-nivå (långt språk eller lång matematik).

 

Från det att du anmält dig första gången till studentprov ska du ha deltagit i dina fyra obligatoriska prov under tre på varandra följande skrivningsomgångar (vår-höst-vår eller höst-vår höst).

 

Du har rätta att delta i prov då du avlagt de obligatoriska kurserna i ämnet. Observera att uppgifterna i studentproven baserar sig på de obligatoriska och  de fördjupade kurserna i ämnet.

Anvisningar till anskaffning av dator till studentproven här och här

 

Modersmålprovet består av två delar, ett prov i skrivkompetens och ett prov i läskompetens.

Proven i språk består numera av ett enda prov.

De skriftliga proven genomförs i hela landet samtidigt kl. 9.00-15.00.

 

Om du önskar skriva två realprov skall du kolla att de inte ordnas samma dag. Man kan nämligen skriva bara ett prov per dag. Undantag är de korta språken.

Om du har lindriga läs- och skrivsvårigheter kan du anhålla om att få kompensation i ett ämne.

Om dina läs- och skrivsvårigheter har klassificerats som medelsvåra eller svåra har du rätt att anhålla om specialarrangemang. Exempel på dessa är extra tid (1-2 h).

 

Studentexamensinfo dior här!

Mera information hittar du 

på studentexamensnämndens hemsidor:

 

 

Show More
IMG_7072.jpg